Gebruikershandleiding elektrische takels

Veiligheid

 • Hier volgen aanbevelingen voor veilig gebruik van een elektrische kettingtakel.
 • Het niet volgen van de aanbevelingen kan de gebruiker en anderen in gevaar brengen.
 • Gebruik te allen tijden gezond verstand.
 • Veiligheid is de verantwoordelijkheid van de gebruiker van het hijsmiddel.
 • De gebruiker, lees: operator of bediener, dient competent te zijn en te trachten alle potentieel gevaarlijke situaties te anticiperen en te voorkomen.
 • Voor de veiligheid dienen aan de takel de juiste periodieke inspecties en het preventief onderhoud
 • uitgevoerd te worden zoals beschreven in dit bedrijfsvoorschrift en nationale veiligheidsvoorschriften.
 • De gebruikers dienen het onderstaande nauwkeurig lezen:
 • Bedien de takel alleen als u hiervoor getraind bent, zich fysiek fit voelt en tevens geautoriseerd bent.
 • De takel alleen gebruiken indien u op de hoogte bent van de bedieningsvoorschriften.
 • Laat geen ongekwalificeerd personeel de takel bedienen.
 • Hijs nooit zwaardere lasten dan de op takel aangegeven werklast/capaciteit.
 • Hijs nooit personen en hijs nooit over personen heen.
 • Hijs nooit met een gedraaide, verwrongen of beschadigde lastketting en verleng de lastketting nooit.
 • Gebruik de lastketting nooit als een strop.
 • Gebruik de lastketting nooit als AARDE tijdens het lassen.
 • Nooit een laselektrode aanpikken op de lastketting.
 • Laat nooit een last onbeheerd in de takel hangen.
 • Kijk altijd naar de last terwijl u hijst.
 • Nooit schuiner hijsen dan in het bedieningsvoorschrift vermeld staat.
 • Zorg ervoor dat de strop altijd goed in de haak hangt.
 • Zorg dat de last geen obstakels kan raken alvorens te hijsen.
 • Vermijd het slingeren van de last of lasthaak tijdens het hijsen.
 • Controleer dagelijks de beveiligingen en de rem op een goed functioneren.
 • Controleer dagelijks de lastketting op verdraaien, knikken en beschadigingen.
 • Controleer of de takel spanningsloos is als men de takel gaat onderhouden of repareren.
 • Gebruik de takel niet als hij niet naar behoren functioneert.
 • Gebruik de noodeind-schakelaar niet voor het stoppen van de last in een neergaande beweging.
 • Dit is alleen bedoeld als back-up inrichting en niet als werkschakelaar.
 • Gebruik de takel alleen op de manier zoals dit in de voorschriften vermeld staat.
 • Houd u aan de dagelijkse, maandelijkse en jaarlijkse inspecties zoals deze zijn voor geschreven in dit bedrijfsvoorschrift.
 • Maak de takel of de onderdelen niet na, maar gebruik uitsluitend originele onderdelen.
 • Gebruik de takel niet in de buurt van water en/of regen zonder toerijkende bescherming zoals bijvoorbeeld een regenkap.      Het bedienen van de takel.
 • De operator dient zich tijdens het bedienen van de takel niet af te laten leiden.
 • Voor het bedienen van de takel dient men te controleren of de hijsweg vrij is.
 • Handdrukknopschakelaar, rem en eindschakelaar dienen gecontroleerd worden voordat operationele taken kunnen worden uitgevoerd. Indien één van deze zaken niet in orde zijn moeten deze eerst gerepareerd worden.
 • Overschrijd niet de aangegeven werklast.

Het oppakken/bevestigen van een last.

 • De lastketting mag niet om de last heen geslagen worden.
 • De last dient bevestigd te worden aan de haak d.m.v. stroppen, klemmen en andere goedgekeurde hijshulpmiddelen die op een juiste wijze in de lasthaak rusten.

 

 • Gebruik de takel niet voor het hijsen van personen, voorkom het transporteren van een last over personen.
 • De lastketting mag niet gedraaid of getwist zijn.
 • De operator dient er voor te zorgen voor een beheerste (start)beweging van de last en dientonnodig starten en stoppen te voorkomen.
 • De last dient niet meer dan enkele centimeters gehesen te worden totdat de last stabiel is in de strop of ander hijshulpmiddel.

Het veilig gebruik van de lasthaak

 • Een van de belangrijkste gevaren is het vallen van de last veroorzaakt door onjuist bevestigen van stroppen.
 • Iedere bediener van de takel dient voor gebruik van de takel er zeker van zijn dat de stroppen en andere hijshulpmiddelen op de juiste manier in de haak zijn aangebracht.
 • Voor uw veiligheid en vooral ook de veiligheid van anderen, negeer het volgende niet.                                                     Juist gebruik van de lasthaak/ deugdelijk hijsen met stroppen
 • De veiligheidsklep dient na het bevestigen van de strop in weer de originele stand te staan.
 • De stropdient goed in het “zadel” van de haak te zitten.                                                                                                              Onjuist gebruik van de lasthaak/ foutief hijsen met stroppen
 • De onderstaande afbeeldingen zijn voorbeelden van onjuist gebruik. Noot: de strop mag op geen enkele manier de veiligheidsklep raken.
 • De veiligheidshaak dient om te voorkomen dat stroppen van de haak los komen en niet voor belasting.
 • Een beschadigde of niet goed werkende veiligheidsklep dient onmiddellijk vervangen te worden.

Preventief onderhoud.

 • De perioden tussen de inspecties zijn afhankelijk van het gebruik. Het is verplicht minimaal één keer per jaar een inspectie beurt te laten verrichten door erkend service bedrijf.
 • De bovengenoemde inspectie periode zijn gebaseerd op een gemiddeld gebruik (20-25% van de werkdag hijsen en ± 100-150 schakelingen per uur) onder normale omstandigheden.
 • Indien de takel zwaarder belast wordt en onder extreme omstandigheden gebruikt wordt moeten de takels frequenter geïnspecteerd worden.
 • Gebruik de takel niet voordat alle gebreken zijn verholpen.