ALGEMENE VOORWAARDEN KEURINGSBEDRIJF VAN WINKOOP

I Overeenkomst

1. Alle aanbiedingen van Keuringsbedrijf van Winkoop zijn vrijblijvend.

2. Een overeenkomst komt tot stand door een schriftelijke opdrachtbevestiging van Keuringsbedrijf van Winkoop of doordat Keuringsbedrijf van Winkoop met de uitvoering van de opdracht een aanvang neemt.

3. Opdrachtgever heeft het recht de overeenkomst uiterlijk vier werkdagen voor de geplande uitvoering van de werkzaamheden kosteloos te ontbinden. Bij latere ontbinding dient opdrachtgever Keuringsbedrijf van Winkoop het bedrag te vergoeden waarvoor Keuringsbedrijf Gebr. van Winkoop de werkzaamheden zou hebben uitgevoerd.

4. Voor zover niet anders schriftelijk overeengekomen, zijn uitsluitend deze Algemene Voorwaarden van toepassing op alle overeenkomsten, aanbiedingen en contractuele verhoudingen, ongeacht een eventuele verwijzing van de opdrachtgever naar haar eigen of andere Algemene Voorwaarden. Derhalve wijst Keuringsbedrijf van Winkoop uitdrukkelijk de door de opdrachtgever van toepassing verklaarde voorwaarden van de hand.

II Prijzen
1. Alle prijzen zijn exclusief B.T.W.

2. De werkzaamheden van Keuringsbedrijf van Winkoop worden gefactureerd tegen de geldende tarieven.

3. Wanneer tevoren een vaste prijs voor de opdracht is overeengekomen, is wijziging van die prijs slechts mogelijk in geval van wijziging van de opdracht, behoudens het bepaalde in artikel II, lid 4.

4. Keuringsbedrijf van Winkoop heeft het recht eenmaal per jaar tarieven of de overeengekomen vaste prijs aan te passen. Tarieven worden kenbaar gemaakt via onze tarievenlijst. Voor andere opdrachtgevers zijn de tarieven op aanvraag ter beschikking.

5. Tenzij anders uitdrukkelijk overeengekomen, zijn de prijzen voor het verrichten van diensten gebaseerd op gewone werkuren op de gewone werkdagen. Indien buiten de schuld van Keuringsbedrijf van Winkoop werkzaamheden moeten worden gericht buiten deze uren en dagen, is Keuringsbedrijf van Winkoop gerechtigd de daaraan voor hem verbonden extra kosten aan de opdrachtgever door te berekenen.

III Gegevens
1. De gegevens die opdrachtgever in het kader van de opdracht aan Keuringsbedrijf van Winkoop verstrekt, dienen volledig en juist te zijn.

2. De schriftelijke vastlegging van de keuringen, onderzoeken, adviezen en andere werkzaamheden worden eigendom van opdrachtgever. Keuringsbedrijf van Winkoop behoudt daarvan een kopie die niet aan derden zal worden verstrekt zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de opdrachtgever of zonder een wettelijke verplichting daartoe.

3. Bij Keuringsbedrijf van Winkoop blijft het auteursrecht op de door haar ontwikkelde methoden, plannen en modellen berusten. Het is de opdrachtgever niet toegestaan buiten deze opdracht van die bescheiden gebruik te maken of die op enige wijze te vermenigvuldigen of openbaar te maken.

IV Overmacht
Indien Keuringsbedrijf van Winkoop tengevolge van omstandigheden waarop zij geen invloed heeft niet in staat is zijn werkzaamheden conform de overeenkomst te verrichten, kan zij de overeenkomst opschorten, geheel of gedeeltelijk ontbinden of wijzigen.

V Aansprakelijkheid
1. De omvang van de aansprakelijkheid van Keuringsbedrijf van Winkoop voor haar werkzaamheden (keuringen, onderzoeken en andere werkzaamheden) is in alle gevallen, behalve wanneer sprake is van opzet of grove schuld, beperkt tot de gefactureerde waarde van de werkzaamheid waarop de schade betrekking heeft met een maximum van ƒ 100.000, -. Keuringsbedrijf van Winkoop is nooit aansprakelijk voor schade aan andere zaken dan de zaak waarop haar werkzaamheid betrekking heeft of voor andere indirecte of gevolgschade, zoals stagnatieschade, productieverlies, etc. Voor verstrekte adviezen, zonder dat daar uitdrukkelijk een op het vertrekken van adviezen gerichte overeenkomst aan ten grondslag ligt, aanvaard Keuringsbedrijf van Winkoop geen aansprakelijkheid uit welke hoofde dan ook.

2. Wanneer opdrachtgever meent dat er sprake is van een tekortkoming in de uitvoering van de werkzaamheden van Keuringsbedrijf van Winkoop dient hij Keuringsbedrijf van Winkoop daarvan, op straffe van verval van haar aanspraken, onverwijld schriftelijk in kennis te stellen.

3. De opdrachtgever vrijwaart Keuringsbedrijf van Winkoop van alle aanspraken van derden verband houdende met de werkzaamheden van Keuringsbedrijf van Winkoop .

4. Na verloop van een jaar na uitvoering van de werkzaamheden door Keuringsbedrijf van Winkoop vervalt iedere aansprakelijkheid van Keuringsbedrijf van Winkoop .

VI Betaling
Betaling dient plaats te vinden binnen 14 dagen na factuurdatum. Bij gebreke van tijdige en volledige betaling is opdrachtgever over het openstaande bedrag de wettelijke rente verschuldigd. Wanneer Keuringsbedrijf van Winkoop na het verstrijken van de betalingstermijn overgaat tot incasso, is de opdrachtgever gehouden de volledige gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten te vergoeden.

VII Ontbinding
In geval van niet nakoming door opdrachtgever of van faillissement, (voorlopige) surséance van betaling, stillegging, liquidatie of gehele of gedeeltelijke overdracht of verpanding van vermogensbestanddelen van opdrachtgever, is Keuringsbedrijf van Winkoop gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of zonder voorafgaande ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

VIII Geschillen
1. Op de verhouding tussen opdrachtgever en Keuringsbedrijf van Winkoop is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Voor wettelijke keuringsactiviteiten is de Algemene Wet Bestuursrecht van toepassing. Bezwaar- en beroepsprocedures zijn hierin opgenomen in de hoofdstukken 6 en 7.

2. Klachten over uitgevoerde werkzaamheden dienen uiterlijk binnen veertien kalenderdagen na constatering van de tekortkoming aan Keuringsbedrijf van Winkoop kenbaar te worden gemaakt.

3. Klachten over facturering dienen uiterlijk binnen acht kalenderdagen na factuurdatum aan Keuringsbedrijf van Winkoop kenbaar te worden gemaakt.

4. Klachten ontheffen de opdrachtgever niet van zijn betalingsverplichtingen.

IX Deponeren
Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Ermelo onder nummer 08090340.